اقتصاد مقاومتي
شرح اقتصاد مقاومتي 
قالب وبلاگ

 زمينه هاي رشد اقتصاد مقاومتي :

رشد اقتصاد مقاومتي نيازمند شناسايي نقاط آسيب پذير در اقتصاد كشور و بازتعريف سياست هاي  نهادي اقتصادي است كه  نيازمند توجه به مولفه هاي كارآفريني ، ريسك پذيري و فضاي كسب و كار در كشور است كه  جهت الگوسازي در اقتصادامروز دنيا ضروري است . همچنين تدوين حوزه هاي اساسي اقتصاد پايدار وشناسايي راهبردهاي اقتصادي كشور در اين شرايط ضروري است .

خودكفاسازي كالاهاي استراتژيك  به رونق توليد در اين زمينه هاي خاص نيازمند است كه در قالب راهبردهاي كلان در سال جاري به آن توجه مي شود. اما افزايش حجم توليد در كنار توجه به كاهش وابستگي بودجه و درآمد نفت در اقتصاد كشور و توجه به رشد صندوق توسعه ملي در جهت نيازهاي كشور و استفاده مطلوب از امكانات و منابع كشور از جمله متخصصان و نخبگان  حوزه صنعت و اقتصاد از جمله زمينه هايي است كه مي بايست در اين حوزه به آن توجه كرد. با توجه به تاكيد خاص مقام معظم رهبري در اين زمينه ، بسترسازي فعاليت بنگاههاي اقتصادي و كاهش مصرف گرايي در مديريت بازار و اولويت بندي تخصيص ارز در جهت رشد اقتصاد مقاومتي و تسهيل توليد و تجارت نيز ضروري مي نمايد كه در همين مدت كوتاه ، متخصصان امر برآن تاكيد كرده اند.

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 ] [ 20:55 ] [ آقاي حسني ]

اصول اقتصاد مقاومتی

اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی خاصی است و این جهان بینی با منافع ابر قدرت های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهدبود.

اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی خاصی است و این جهان بینی با منافع ابر قدرت های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهدبود. چرا که دشمنی ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و درهر دوره ای به شکلی بروز می کند. از این روی باید همه سازوکارها و اجزا کشوری مثل ایران به گونه ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می شود.

دراین قسمت به پنج اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مهار سوداگری و فساد، عاملیت توده های مردم، خوداتکایی، اولویت گذاری و فرهنگ مقاومت پرداخته شده است.

 

-1مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار

گام اول درمسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگری و فساد است. منظور از سوداگری فعالیت های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان های بازار سوء استفاده نموده و بهره مندی هایی را نصیب برخی افراد می گرداند.

عدم تقارن های اطلاعاتی رانت های مختلف اعتباری، انحصاری و غیره منشا بروز اینگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و سازکار اقتصاد به سمت بروز حباب های قیمتی و نوسان های شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود.

فساد نیز مفهوم روشن تری است. طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه درحوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است.

درخصوص مقابله با سوداگری، بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزه پول و سرمایه، ساماندهی حوزه زمین و مسکن و نیز مدیریت رانت های اطلاعاتی بایستی محورتوجه قرار گیرد. درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اولویت اصلی بایستی طراحی ساز و کارها و روال های فساد گریز باشد.

برخی از سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و

 

 -2افزایش مقاومت اقتصادی با مردمی سازی اقتصاد

اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق العاده می گردد که محوریت آن توده های مردمی باشند. درگام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود.

هیچ کس نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و محروم از فعالیت شود. در گام دوم نیز بایستی ایجاد نظم های جمعی میان فعالان اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه مدنظر قرارگیرد.

وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تأمین و در دستور کار قرارگیرد.

اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هرگونه سوءاستفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. ازسوی دیگر اگر دولت متصدی همه امورشده و عموم فعالیت های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمد و فسادپذیر خواهدبود. لیکن با محوریت نظم های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و فشارها ارتقا می یابد.

 

3 - خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خوداتکایی

سازوکارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرد که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد شناسایی شده و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

در موارد کم اهمیت تر می توان این حوزه ها را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مدنظر قرارگیرد.

کلیه مسیرهای تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجاری و مشمول این قاعده هستند. برخی از سیاست هایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و متکثر نمودن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک تر (مانند تبدیل شراکت تجاری امارات به چندین کشور دیگر)

 

4- شرکای تجاری ایران باید اولویت بندی شوند

در طراحی اولویت ها در حوزه اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و اولویت های ایدئولوژیک علاوه بر بهره مندی های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. دراین خصوص می توان دو دسته موضوع را هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شرکای تجاری هستند و دسته دوم زمینه های فعالیت اولویت دار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینه ها کشور پیشرفت نماید.

درخصوص اولویت های مربوط به شرکای تجاری می بایست کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی علیه یکدیگر دارند و ازسوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت های مشترک، امنیت شان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خواهند داشت.

شایان توجه است که منطقه جغرافیایی خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز به گونه ای است که بسیاری از کشورهای مسلمان و نیز کشورهای هم سو با جمهوری اسلامی را در خود جای داده است و به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی مزیت های فوق العاده ای دارد.

در خصوص دسته دوم یعنی صنایع و رشته فعالیت های اولویت دار، ترجیحات بایستی به گونه ای تنظیم شوند که مسایل مربوط به بقای کشور که اهمیت حیاتی دارند، در اولویت قرار گیرند.

غذا و دارو دو زمینه مهمی هستند که در این میان حائز اهمیت اند. اگر کشور در چنین زمینه هایی چنان پیشرفت کند که به صادرکننده عمده مبدل شده و به پیشرفت های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه ها نایل شود، بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می یابد.

حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز زمینه دیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

زمینه پنجمی که به لحاظ اولویت های فعالیت در کنار غذا، دارو، انرژی و تسلیحات پیشنهاد می شود صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی می توان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادرنمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرار داد.

 

5- ترجیح تولید بر واردات

در کنار نظامات اقتصادی و طراحی آنها مبتنی بر شرایط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعی و فرهنگی نیز بایستی کار ویژه ای را انجام دهند. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مسئله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبه روست. نفی تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف در عین ترویج مصرف میانه و... نیز باید محور توجه قرارگیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مسئله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مدنظر قرارگرفته و فعالیت مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 ] [ 20:54 ] [ آقاي حسني ]

اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد مردمی بسته می شود( دكتر ابراهيم رزاقي)

اقتصاد مقاومتي مستقل از اقتصاد ليبرالي جهاني است (دكترابراهيم رزاقي )

اقتصاد مقاومتي خوداتكايي است (رزاقي )

اقتصاد مقاومتی در معنای واقعی کلمه را در همین روستاها که با سختی تلاش می کنند باید دید(رزاقي )

در اقتصاد مقاومتی رفع نیاز اساسی فقط مطرح می شود(رزاقي)

شروع كار در اقتصاد مقاومتي ،فرهنگ اقتصادي است و تا اين مساله اصلاح نشود هيچ گامي در جهت بهبود شرايط و شاخص‌ها موثر نخواهد بود.(دكتر مسعود درخشان )

اقتصاد مقاومتي نيازمند برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي است (دكتر درخشان)

تنها برنامه ما در اقتصاد مقاومتي ضربه‌پذير نبودن نيست بلكه مي‌توانيم ضربات مهلكي را وارد كنيم.

اقتصاد مقاومتي راهكار ما براي تعامل با دنياست(درخشان)

اقتصاد مقاومتي در قالب مفهومي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و جهاد اقتصادي و همت مضاعف، كار مضاعف است؛ (درخشان )

آسيب شناسي اقتصاد كشور و موانع و نيازمندي هاي تحقق اقتصادي (دكتر عادل پيغامي )

طراحي يك الگوي مشخص از شيوه زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي (پيغامي )

توجه به سرمايه معنوي افراد و جامعه (پيغامي )

توجه به نظام تبليغاتي و رسانه اي منسجم (پيغامي )

واكنش سريع نظام اقتصادي در برابر حملات اقتصادي (پيغامي )

لزوم توجه و حمايت از فعالان اقتصادي (پيغامي )

بها دادن به سرمایه ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی (روح الله بيگي ، نماينده مجلس و نايب رئيس كميسيون اقتصادي )

اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار و كاهش وابستگي به درآمد نفت (خوش چهره )

اقتصاد مقاومتي يعني  تلاش براي کنترل و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت .(خوش چهره )

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 ] [ 20:54 ] [ آقاي حسني ]

محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي

براي اقتصاد مقاومتي ، كارشناسان اهل فن محورهاي مختلفي  ذكر كرده اند كه ماحصل آن چه در جرايد و رسانه ها مطرح شده است را مي توان در چند بند ذكر كرد :

·        اتخاذ سياست پولي مناسب جهت اجرايي كردن آن

·        تبديل منابع ارزي به سرمايه هاي مولد در جهت رشد اقتصاد

·        اقدامات هوشمندانه در بازارهاي جهاني

·        استفاده هاي اقتصادي از ظرفيت همسايگان

·        توجه به ذخاير اقتصادي و پشتوانه هاي ملي

·        مردمى كردن اقتصاد و بكارگيري نيروهاي فعال جامعه در اين حوزه

·        اجرايي شدن  سیاست‌هاى اصل ۴۴

·        توانمندسازي بخش خصوصى با همراهي دولت 

·        كاهش وابستگی به صنعت نفت و بكارگيري درآمد آن براي سرمايه گذاري اساسي

·        توجه به صنایع دانش‌بنیان و ظرفیتهاى گوناگون ديگردر كشور

·        توجه به فرهنگ اقتصادي و كار وتلاش در كشور

·        بها دادن به سرمايه ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني  

·        کاهش وابستگي  به محصولات ديگر كشورها و تلاش براي خوداتکايي

·        اتخاذ  سیاست‌انقباضی در توليد محصولات  غيرضروري

·        کنترل واردات بی رویه به کشور و واردات کالاهایی که مشابه ایرانی آن تولید می‌شود

·        همراهی با مردم و آگاهی دادن به جامعه در جهت اتخاذ يك الگوي مشخص

·        توجه به  كارآفريني و نوآوري درراستاي شعار سال 1389

·        توجه به  همت و تلاش مضاعف در راستاي شعار سال 1390

·        تاكيد بر مزيت هاي توليد و تلاش در راستاي عنوان سال 1391

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 ] [ 20:54 ] [ آقاي حسني ]

هدف اقتصاد مقاومتی

هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیاء اقتصاد ملی است. موجودیت این اقتصاد که ایرانی و اسلامی است باید هر چه بهتر معلوم و مشخص شود.با تحقق استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی سیاست ملی در انقلاب شکل گرفت و دفاع ملی ما در جنگ تحمیلی احیاء شد، امروز نیز اقتصاد ملی ما هم باید در شرایط تحریم احیاء شود.توسعه کشور، با الگوهای محافظه کارانه پیش نمی رود تحریم های ظالمانه و تحمیلی برای ملت ما می تواند یک فرصت هم باشد تا علاوه بر خنثی سازی آنها با کمک متخصصین و نخبگان و آحاد مردم، اقتصاد ملی شکوفای ایران اسلامی نیز محقق شود.

این راهی است که باید با اعتماد به مردم و نخبگان و پژوهشگران جامعه طی کنیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت های مردمی داخل کشور همچون پژوهشکده های معتبر سهم و نقش داده شود.

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 ] [ 20:53 ] [ آقاي حسني ]

مفهوم اقتصاد مقاومتي

در ادبيات علمي ،مفهوم اقتصاد مقاومتي، تاكنون به كار گرفته نشده اما مي توان آن را از فرمايشات مقام معظم رهبري و ديدگاههاي كارشناسان اقتصادي كه به تازه گي مطرح كرده اند، استخراج كرد.اقتصاد مقاومتي، راهكار اقتصادي يك كشور در شرايط خاص است كه به توليد و توزيع كالاهاي خاص و سرمايه گذاري براي كاهش وابستگي به كشورهاي ديگر- بخصوص كشورهاي متخاصم - در شرايط بحراني مي پردازد؛ به گونه اي كه اگر نتوانست محصولات اساسي زندگي مردم و كالاهاي اساسي آنها را در بازار مبادله از كشورهاي ديگر تهيه كند، بتواند با اتكاء به داخل به توليد انبوه محصول مورد نظر بپردازد.تامين كالاها و مايجتاج اساسي مردم در جهت مقاومت در مقابل دشمناني كه سعي دارند بسياري از كالاهاي مورد نياز آن  كشور را تحريم نمايند.

در اين زمينه، مقام معظم رهبري ، به واقعيت هايي اشاره دارند كه راهگشاست كه  مسئولين كشور، در افق بلندمدت مي بايست در برنامه ريزي اقتصادي آنها را لحاظ كنندكه مي توان به «مردمى كردن اقتصاد»، «توجه به سیاست‌هاى اصل ۴۴» كه در گذشته مطرح نمودند و «توانمندسازي بخش خصوصى»، «تشويق فعالیت بنگاههاي اقتصادى»، «تقويت سیستم بانكى كشور» و دستگاه‌هاى دولتى اشاره دارند كه مي بايست با  كمك  قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائیه همراه باشد. همچنين از نظر ايشان، كاهش «وابستگی به صنعت نفت»، «توجه به صنایع دانش‌بنیان» و «ظرفیتهاى گوناگون ديگر» در كشور بخش اساسي اقتصاد مقاومتي است كه طرح فرمودند و مسايل ديگر از قبيل «مدیریت مصرف هم دردستگاه‌هاى دولتى،هم دستگاه‌هاى غیر دولتى»- بررشد اقتصاد مقاومتي موثر است .

اقتصاد مقاومتي مي تواند گفتمان غالبي باشد كه در جامعه امروز ما مطرح است و در عصري كه بحران هاي اقتصادي بسياري از كشورهاي بزرگ دنيا را در سراشيبي سقوط قرار داده است و اقتصاد مبتني بر سرمايه داري ليبرال نيز نتوانسته است پاسخگوي نيازهاي اساسي مردم باشد و توليد كالاها به شكل بيمارگونه اي به سمت مصرف گرايي محض رفته است كه زمينه اتلاف سرمايه هاي بشري را فراهم آورده است ، اين نوع  اقتصاد وتوجه به آن از ضروريات جامعه اسلامي است كه بتوان از منابع محدود كنوني كشور به نحو مطلوبي استفاده كرد. در مواجهه با اقتصاد بازار آزاد كه تمامي تلاش خود را به توليد هر نوع كالايي اختصاص مي دهد و هدف آن كسب سود از حداكثركالاهاست ، اقتصاد مقاومتي يكنوع الگوي اقتصادي است كه به استقلال اقتصادي يك كشور توجه دارد.

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 ] [ 20:53 ] [ آقاي حسني ]

اقتصاد مقاومتي چيست و نقش رسانه ملي
چكيده:
از ديدگاه مقام معظم رهبري ،«اقتصاد مقاومتى»،  یك شعار نیست؛ یك واقعیت است. «كشور دارد پیشرفت می‌كند». بايستي« افق هاى بسیار بلند و نویدبخشى» را در مقابل خود ديد .انتظار مي رود در لابه‌‌‌لاى این مشكلات، در وسط این خارها، گام‌هاى استوار و همت‌ها و تصمیم‌هایى هم گرفته شود، بناست از وسط این خارها عبور كند و خودش را به آن نقطه‌‌‌ى مورد نظر برساند؛ وضع كشور الان اینجورى است».  
مقدمه
علم اقتصاد ،«دانش چگونگي انتخاب مردم و جامعه است براي به كارگيري و استخدام منابع كمياب جهت توليد كالاها و خدمات گوناگون و توزيع آنها ميان افراد و گروه هاي مختلف جامعه براي مصرف» است .مسايل اقتصاد جهاني و چالش هاي متعدد اقتصادي كشور باعث شد رهبرمعظم انقلاب شخصاً وارد اين موضوع شده تا به عنوان عالي ترين مقام كشور، راهنماييها وتدابير لازم را با طرح «اقتصاد مقاومتي» ارائه نمايد.  اقتصاد مقاومتي،داراي ويژگيهاي خاصي است كه در شرايط كنوني جهت رويارويي با دشمنان نظام و شرايط استراتژيك كشور قابل طرح است. «اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای كنترل و بی‌اثر كردن آنها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در راستای كاهش وابستگی‌ها و تاكید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش بر خوداتكایی است». از ديدگاه مقام معظم رهبري،«اقتصاد مقاومتى»، الزاماتى دارد كه ايشان به «مردمى كردن اقتصاد»، «اجرايي كردن سیاست‌هاى اصل ۴۴» ،«توانمندسازي بخش خصوصى» ،«تشويق فعالیت اقتصادى ، و سیستم بانكى كشور» اشاره دارد. ايشان دراين نوع اقتصاد به چند محور اشاره مي كند كه شامل  «كاهش وابستگی به صنعت نفت» ،«توجه به صنایع دانش‌بنیان» و ظرفیتهاى گوناگون ديگردر كشور به مسايل ديگر از قبيل « مدیریت مصرف – هم در دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیر دولتى-مي باشد. پرداخت صداوسیما به این موضوع  مستلزم تعيين ماموريت، هدف گذاري صحيح، مشخص كردن استراتژي ها، سياست گذاري متناسب با اهداف، برنامه ریزی جامع محتوایی، برنامه سازی مطلوب و مدیریت هوشمندانه و کارآمد است. براين اساس، بخش اساسي محورها با بهره گیری از فرمايشات مقام معظم رهبري و نگرش  نخبگان و دانشگاهيان در اين زمينه استخراج مي شود كه در شرايط كنوني كشور كه بحران هاي جهاني به مرحله حاد رسيده است و توجه به آن در چشم انداز توسعه كشور و ساير سياست های برنامه سازی رسانه ملی ضروري است. «سیاست ها، ضوابط تولید و پخش، متناسب با سياست هاي قبلي و نحوه پرداختن به مسايل مهم كشور» تهيه گرديد.   مفهوم اقتصاد مقاومتي در ادبيات علمي ،مفهوم اقتصاد مقاومتي، تاكنون به كار گرفته نشده اما مي توان آن را از فرمايشات مقام معظم رهبري و ديدگاههاي كارشناسان اقتصادي كه به تازه گي مطرح كرده اند، استخراج كرد.اقتصاد مقاومتي، راهكار اقتصادي يك كشور در شرايط خاص است كه به توليد و توزيع كالاهاي خاص و سرمايه گذاري براي كاهش وابستگي به كشورهاي ديگر- بخصوص كشورهاي متخاصم - در شرايط بحراني مي پردازد؛ به گونه اي كه اگر نتوانست محصولات اساسي زندگي مردم و كالاهاي اساسي آنها را در بازار مبادله از كشورهاي ديگر تهيه كند، بتواند با اتكاء به داخل به توليد انبوه محصول مورد نظر بپردازد.تامين كالاها و مايجتاج اساسي مردم در جهت مقاومت در مقابل دشمناني كه سعي دارند بسياري از كالاهاي مورد نياز آن  كشور را تحريم نمايند. در اين زمينه، مقام معظم رهبري ، به واقعيت هايي اشاره دارند كه راهگشاست كه  مسئولين كشور، در افق بلندمدت مي بايست در برنامه ريزي اقتصادي آنها را لحاظ كنندكه مي توان به «مردمى كردن اقتصاد»، «توجه به سیاست‌هاى اصل ۴۴» كه در گذشته مطرح نمودند و «توانمندسازي بخش خصوصى»، «تشويق فعالیت بنگاههاي اقتصادى»، «تقويت سیستم بانكى كشور» و دستگاه‌هاى دولتى اشاره دارند كه مي بايست با  كمك  قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائیه همراه باشد. همچنين از نظر ايشان، كاهش «وابستگی به صنعت نفت»، «توجه به صنایع دانش‌بنیان» و «ظرفیتهاى گوناگون ديگر» در كشور بخش اساسي اقتصاد مقاومتي است كه طرح فرمودند و مسايل ديگر از قبيل «مدیریت مصرف – هم دردستگاه‌هاى دولتى،هم دستگاه‌هاى غیر دولتى»- بررشد اقتصاد مقاومتي موثر است . اقتصاد مقاومتي مي تواند گفتمان غالبي باشد كه در جامعه امروز ما مطرح است و در عصري كه بحران هاي اقتصادي بسياري از كشورهاي بزرگ دنيا را در سراشيبي سقوط قرار داده است و اقتصاد مبتني بر سرمايه داري ليبرال نيز نتوانسته است پاسخگوي نيازهاي اساسي مردم باشد و توليد كالاها به شكل بيمارگونه اي به سمت مصرف گرايي محض رفته است كه زمينه اتلاف سرمايه هاي بشري را فراهم آورده است ، اين نوع  اقتصاد وتوجه به آن از ضروريات جامعه اسلامي است كه بتوان از منابع محدود كنوني كشور به نحو مطلوبي استفاده كرد. در مواجهه با اقتصاد بازار آزاد كه تمامي تلاش خود را به توليد هر نوع كالايي اختصاص مي دهد و هدف آن كسب سود از حداكثركالاهاست ، اقتصاد مقاومتي يكنوع الگوي اقتصادي است كه به استقلال اقتصادي يك كشور توجه دارد.   محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي براي اقتصاد مقاومتي ، كارشناسان اهل فن محورهاي مختلفي  ذكر كرده اند كه ماحصل آن چه در جرايد و رسانه ها مطرح شده است را مي توان در چند بند ذكر كرد : ·        اتخاذ سياست پولي مناسب جهت اجرايي كردن آن ·        تبديل منابع ارزي به سرمايه هاي مولد در جهت رشد اقتصاد ·        اقدامات هوشمندانه در بازارهاي جهاني ·        استفاده هاي اقتصادي از ظرفيت همسايگان ·        توجه به ذخاير اقتصادي و پشتوانه هاي ملي ·        مردمى كردن اقتصاد و بكارگيري نيروهاي فعال جامعه در اين حوزه ·        اجرايي شدن  سیاست‌هاى اصل ۴۴ ·        توانمندسازي بخش خصوصى با همراهي دولت  ·        كاهش وابستگی به صنعت نفت و بكارگيري درآمد آن براي سرمايه گذاري اساسي ·        توجه به صنایع دانش‌بنیان و ظرفیتهاى گوناگون ديگردر كشور ·        توجه به فرهنگ اقتصادي و كار وتلاش در كشور ·        بها دادن به سرمايه ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني   ·        کاهش وابستگي  به محصولات ديگر كشورها و تلاش براي خوداتکايي ·        اتخاذ  سیاست‌انقباضی در توليد محصولات  غيرضروري ·        کنترل واردات بی رویه به کشور و واردات کالاهایی که مشابه ایرانی آن تولید می‌شود ·        همراهی با مردم و آگاهی دادن به جامعه در جهت اتخاذ يك الگوي مشخص ·        توجه به  كارآفريني و نوآوري درراستاي شعار سال 1389 ·        توجه به  همت و تلاش مضاعف در راستاي شعار سال 1390 ·        تاكيد بر مزيت هاي توليد و تلاش در راستاي عنوان سال 1391   اقتصاد مقاومتي در نگاه متخصصان اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد مردمی بسته می شود( دكتر ابراهيم رزاقي) اقتصاد مقاومتي مستقل از اقتصاد ليبرالي جهاني است (دكترابراهيم رزاقي ) اقتصاد مقاومتي خوداتكايي است (رزاقي ) اقتصاد مقاومتی در معنای واقعی کلمه را در همین روستاها که با سختی تلاش می کنند باید دید(رزاقي ) در اقتصاد مقاومتی رفع نیاز اساسی فقط مطرح می شود(رزاقي) شروع كار در اقتصاد مقاومتي ،فرهنگ اقتصادي است و تا اين مساله اصلاح نشود هيچ گامي در جهت بهبود شرايط و شاخص‌ها موثر نخواهد بود.(دكتر مسعود درخشان ) اقتصاد مقاومتي نيازمند برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي است (دكتر درخشان) تنها برنامه ما در اقتصاد مقاومتي ضربه‌پذير نبودن نيست بلكه مي‌توانيم ضربات مهلكي را وارد كنيم. اقتصاد مقاومتي راهكار ما براي تعامل با دنياست(درخشان) اقتصاد مقاومتي در قالب مفهومي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و جهاد اقتصادي و همت مضاعف، كار مضاعف است؛ (درخشان ) آسيب شناسي اقتصاد كشور و موانع و نيازمندي هاي تحقق اقتصادي (دكتر عادل پيغامي ) طراحي يك الگوي مشخص از شيوه زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي (پيغامي ) توجه به سرمايه معنوي افراد و جامعه (پيغامي ) توجه به نظام تبليغاتي و رسانه اي منسجم (پيغامي ) واكنش سريع نظام اقتصادي در برابر حملات اقتصادي (پيغامي ) لزوم توجه و حمايت از فعالان اقتصادي (پيغامي ) بها دادن به سرمایه ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی (روح الله بيگي ، نماينده مجلس و نايب رئيس كميسيون اقتصادي ) اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار و كاهش وابستگي به درآمد نفت (خوش چهره ) اقتصاد مقاومتي يعني  تلاش براي کنترل و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت .(خوش چهره )   مأموريت رسانه چه  مأموريتي مي توان براي رسانه تعريف كرد؟ فرهنگ سازي و اعتلاي اقتصاد كشور به سمت اقتصاد مقاومتي هدايت متخصصان و كارآفرينان اقتصادي به سمت توليد محصولات استراتژيك  تنوير افكار عمومي جهت افزايش مشاركت موثر در همكاري با دولت   راهبردها در رسانه راهبردها در رسانه چه بايد باشد ؟ 1.     ترويج  اقتصاد مقاومتي و تنوع بخشی به الگوهاي مناسب اقتصادي متناسب با نياز كشور و شرايط خاص تحريم 2.    تبیین و تحکیم حوزه هاي راهبردي اقتصادي در سطوح سرمايه گذاري، منابع انساني، فرصت هاي توليدي 3.   اطلاع رساني و آگاهي بخشي  مناسب و متعادل در جهت رشد سرمايه گذاري در كشور 4.   گسترش و تعمیق فرهنگ كار و تبیین نقش آثار آن بر استقلال اقتصادي كشور چه اهدافي را مي توان در رسانه متصور بود؟ راهبرد اول (ترويج  اقتصاد مقاومتي) -        معرفي مدل و الگوي مطلوب اقتصادي با تکیه بر اصول علمي و آموزه های اسلامی -   تبیین و تشریح نقش اقتصاد مقاومتي و کارکردهای سازنده آن در استقلال اقتصادي كشور و رهايي از وابستگي ملي -        زمینه سازی برای توجه بیشتر سایر نهادهای کشور در چگونگی پرداختن به موضوع  اقتصاد   اهداف راهبرد دوم (تبیین و تحکیم حوزه هاي راهبردي اقتصادي) -          سوق دادن سرمايه گذاران مالي و بانكي براي مشاركت جدي در اقتصاد مقاومتي -   هدايت دولت و مجلس شوراي اسلامي با هدف تعامل موثر با يكديگر و ارائه تسهيلات لازم براي حضور همه جانبه بخش خصوصي در عرصه اي اقتصادي -        آسيب شناسي موانع و نيازمندي هاي تحقق اقتصاد مقاومتي -        تأکید بر نقش محوری دولت در تربيت متخصصان و حمايت از آنها در حوزه هاي توليدي -        تاكيد بر نگرش مجموعه اي (سيستميك ) و كل نگر در پرداخت به حوزه هاي راهبردي در اقتصاد مقاومتي   اهداف راهبرد سوم( اطلاع رساني و آگاهي بخشي) -   ترغيب متخصصان و آگاهي بخشي به آنها براي سرمايه گذاري توليدي -  تشويق مردم به تأمين منابع مالي در پروژه هاي كلان اقتصادي -   ارزيابي برنامه هاي دولت و ترغيب دولت به سرمايه گذاري هاي لازم -   تبيين الزامات اقتصاد مقاومتي در جامعه و هدايت دولت در امور سرمايه گذاري -  اطلاع رساني در مورد آثار مثبت و مزاياي كاهش وابستگي اقتصادي كشور به بيگانگان -  آگاهي بخشي نسبت به پیامدهای منفی و زیانبار بي توجهي به نيازهاي اساسي كشور - تبيين نقش پررنگ مردم و پشتوانه مردمي در اقتصاد مقاومتي  -  تشريح اقتصاد مقاومتي در سطوح خرد ،ملي و بين الملل   اهداف راهبرد چهارم (گسترش و تعمیق فرهنگ كار) -  لزوم اصلاح  نگرش ها و رفتارهاي عمومي در خصوص كار و كار كردن -  پرداختن به نقش راهبردي آموزش و يادگيري در زمينه اقتصاد مقاومتي -  تعميق و ترغيب به استفاده مطلوب از منابع اقتصادي كشور -  تقبیح فرهنگ روزمره گي و باري به هر جهت و تشويق به كار تيمي و همكاري و تعاون -  تبیین نقش اساسي فرهنگ كار در جامعه وضرروت تشويق به توليد -  تبليغ كار تيمي به همراه نقد فرهنگ عمومي در انجام امور به شكل تكروي و تفردخواهي   سیاست ها و ضوابط رسانه اي در اين زمينه كدامند ؟ 1.      در برنامه ها تا حد امکان به طور غير مستقيم به موضوع  اقتصاد مقاومتي پرداخته شود و در توليد برنامه هاي اين خصوص، اعتدال و میانه روی رعایت گردد.   2.      بر نقش محوري محصولات راهبردي در جهت رفاه و آسايش مردم و ايجاد ثبات در قيمت ها و جلوگيري از نوسان قيمت ها در بازار تأکید شود. 3.      در پرداختن به اين موضوع به گونه اي كار شود كه حساسيت دشمن نسبت به سوء استقاده هاي احتمالي برانگيخته نشود، بلكه زمينه اي فراهم شود كه مشاركت اقتصادي مردم برانگيخته شده تا نيل به چشم اندازاقتصادي كشور تسهيل شود. 4.      در حمايت از توليد ملي و  جهت دهي به خريدهاي مردم و ادارات حكومتي به سوي محصولات داخلي اقدامات جدي در رسانه ملي انجام شود. 5.      در برنامه سازی ، دقت شود رسانه ملی به عنوان متولی اصلی این کار در جامعه معرفی نشود. 6.      در تولید و پخش برنامه های مرتبط با موضوع ، هویت خاص شبکه ها مورد توجه باشد و بر این اساس سهم و ضریب پرداختن به این موضوع برای هر یک از شبکه ها تعیین شود. 7.      توان نظام اسلامی در پرداختن به كاهش وابستگي به درآمد نفت و استفاده از مشاركت مردمي در پيشرفت اقتصادي به نمايش گذاشته شود. 8.      در تأمین و پخش برنامه های خارجی، سیاست ها و ضوابط رسانه ملی در خصوص اقتصاد مقاومتي به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.   9.      در استفاده از گفتگوهای مردمی از طرح سوالات کلیشه ای و تکراری و یا نظرات سطحی اکیداً اجتناب شود. 10. آثار بهره برداري بخش خصوصي در كنار اثرات ملي و منطقه اي کارشناسی و بررسی شود و راهکارهای متناسب با هر بخش  به مخاطبان ارائه شود. 11. فرهنگ کار، کارآفرینی و ثروت آفرینی به شیوه ای هنرمندانه ترویج شود. 12. يك الگوي مشخص از شيوه زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي در برنامه ها ارائه شود. 13. نظام آموزشي كشور نيز متناسب با اقتصاد مقاومتي مورد نقد و بررسي قرار گيرد 14. از ارائه تحلیل ها و راهکارهای غیرکارشناسی در اين مورد اجتناب شده و موضوع به گونه اي كار نشود كه خلط مبحث پيش آيد . 15. از شخصیت های موثر دانشگاهي و نخبگان برجسته علمي در تبيين و اطلاع رساني موضوع استفاده شود تا زمينه اي براي پذيرش همگان فراهم شود. 16. فرهنگ اقتصادي، دانش صرفه جويي و راهبردهاي مديريتي درتوسعه اقتصاد مقاومتي ترويج و اطلاع رساني شود.   17. در برنامه ها، ضمن آسيب شناسي اقتصاد كشور، برآسيب هاي ناشي از خلاء قوانين و سوء استقاده هاي احتمالي در اين زمينه و انحراف در سرمايه گذاري هم  تأكيد شود.   18. فعالان اقتصادی و کارآفرینان در حوزه های استراتژيك اقتصادی در اقصی نقاط کشور به گونه ای آموزنده و تأثیرگذار در ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه ملي معرفی شوند. 19. به گونه ای شفاف و عینی، نسبت به تبیین آثار مثبت اقتصاد مقاومتی بر زندگی واقعی مردم و آينده اقتصادي كشور و تقويت روحيه ايراني پرداخته شود. 20. طرح مجاهدت اقتصادی به عنوان راهکاری برای مقابله با تحریم های دشمن و رشد اقتصاد مقاومتي در كشور تشریح شود. 21. بررسي نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور وتاكيد بر  تامين منابع مورد نياز مردم در اين حوزه هاي خاص اطلاع رساني شود. 22. بر ایفای نقش غيرجانبدارانه در عرصه تحولات اقتصادي كشور واستقلال قوا هم تاكيد شود. 23. بر استفاده از چاره جویی جمعی در جهت حل مشكلات اقتصادي كشور و توجه به اقتصاد مقاومتي برنامه سازي شود.   24. بر تشكيل كميته هاي راهبردي اقتصاد مقاومتي در كشور و حتي در شبکه هاي توليدي  در قالب اتاق فكر تاكيد شود.   چه سوژه های برنامه سازی مي توان پيشنهاد داد؟ 1.      معرفی و نمایش حوزه هاي موفق توليد در اقتصاد مقاومتي و ارائه مصداق هاي بارز توليدي در جهت مدلس ازي  مختلف و متنوع در كشور  2.      معرفی و تقدیر از سرمايه گذاران و كارآفرينان برجسته كشور در عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی   3.      معرفي زمينه هاي بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان در خارج از كشور براي شرايط خاص   4.      تشويق به تغيير ذائقه فرهنگ مصرف ايرانيان در مصرف كالاهاي داخلي   5.      نقد منابع آموزشي و درسي در آموزش و پرورش كشور كه توليد و خودكفايي را تشويق نمي كند   6.      برنامه هاي تبليغي رسانه نيز در قالب برنامه هاي مختلف نقد و بررسي شود.   7.      اهمیت و جایگاه مصداق هاي اقتصاد مقاومتي در آثار بزرگانی مانند حضرت امام (ره)و بزرگان كشور   8.      معرفي حوزه هاي موفق در اين زمينه در كشورهاي ديگر از جمله خود كشورهاي غربي   9.      طرح دلایل و اهداف گرايش به اقتصاد مقاومتي  با رعایت شرايط كشور و جهان بحران زده امروز كه مانع رشد صادرات كشورهاي بزرگ شده است .   10.  شناساندن حوزه هاي آسيب زاي اقتصادي كشور كه مانع حركت حياتي نظام در اقتصاد است .   11.  توجه به فلسفه اقتصاد مقاومتي و ربط آن با فرهنگ اقتصادي   12.  تأثير اقتصاد مقاومتي در تأمين نيازهاي اساسي مردم و بخش خصوصي    13.  بررسي علل گرايش به اقتصاد مصرفي در مقابل اقتصاد مقاومتي در جهت تنوير افكار عمومي   14.  معرفی آثار و کارکردهای اقتصاد مقاومتي در جلوگيري از وابستگي غذايي و انرژي در كشور   15.  معرفی راهکارهای مؤثر در زمینه رشد اقتصاد مقاومتي در كشور   16.   توجه به شیوه های نوین و صحیح توليد و خودكفايي اقتصادي و رقابت با ديگر كشورها درجهت  نهادینه کردن  رشد اين حوزه   ملاحظات اساسي در خصوص پرداخت رسانه اي به اقتصادي مقاومتي  چه هستند ؟   1.      رویکردهای پیشِ روی رسانه در پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتي:   -        رسانه به عنوان نهادی پیشرو و جریان ساز: ایفای نقش موثر و فعال در پرداختن به این موضوع و جهت دهی به فعالیت های سایر نهادها و ارگان هاي كشور.    -    رسانه به مثابه آینه فعالیت دیگر نهادها: اتخاذ رویکرد انفعالی و انعکاس فعالیت های سایر نهادها و ارگان های ذیربط نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی و... در این زمینه   با توجه به وجود نقاط قوت و ضعف عملکرد نهادهای ذیربط در پرداختن به اين موضوع ، اتخاذ  «رویکرد رسانه به مثابه آینه « (رویکرد دوم ) و انعکاس کلیه وقایع و اقدامات نهادی مرتبط با این مسأله، بدون توجه به سیاست های کلان و اقتضائات خاص رسانه ملی معقول نمی باشد.   2.      تأکید بر روش و شیوه پرداخت به موضوع: در پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتي مسأله اصلی رسانه، بحث روش شناختی و به عبارتی چگونگی پرداختن به این موضوع است. در این ارتباط رسانه ملی نیازمند اتخاذ رویکردی استراتژیک است که در آن اهداف و اولویت های رسانه در خصوص این موضوع به روشنی تعیین و مشخص شده باشد.   3.      دسته بندی مخاطبان: مخاطبان رسانه ملی در اين حوزه به  چند گروه  فعالان عرصه توليد و دست اندركاران امر اقتصادي و  عامه مردم تقسيم مي شود. در پرداختن به این موضوع، رسانه با طیف متنوعی از مخاطبان شامل جوانان، كودكان و گروههاي ديگر نيز رو به رو است که برنامه سازی مناسب و اثرگذار برای آن ها نیازمند شناخت، دسته بندی و تفکیک قائل شدن بین این مخاطبان است كه بتواند هم حوزه نظام آموزشي را تحت تاثير قرار دهد و زمينه اي براي فرهنگ سازي در عرصه شيوه زندگي متناسب با اقتصاد مفاومتي فراهم سازد.   4.      مخاطبان هدف رسانه: در تقسیم بندی مخاطبان بر اساس علم اقتصاد، یک  طرف فرزانگان و نخبگان جامعه قرار دارند كه مي بايست به آنها هم فرصت مشاركت در ارائه نظرات داده شود و طرفِ  ديگر طیف ، فعالان اقتصادي و توليد كننده محصولات اساسي كشور قرار دارند..   5.      تقدم اقتصاد مقاومتي در برنامه ها: اگرچه به نظر می رسد مسايل فرهنگي و اجتماعي جامعه و تقدم برنامه هاي ارزشي در اين زمينه كم نيستند ، اما  «مقوله اقتصاد  « در شرايط كنوني جامعه كه مقام معظم رهبري برآن تاكيد دارند ، برای جامعه و شرايط كنوني مردم ما كه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند، مقدم است. چنانچه رسانه ملی نقطه عزیمت و مبنای حرکت را خودكفايي و خوداتكايي از بيگانگان قرار دهد، می تواند از زبان مردم سخن بگوید و زمينه اي را فراهم سازد كه روزي مردم ما شاهد توليد محصولات كيفي در كشور خويش باشند و نه تنها وابستگي اقتصادي به كشورهاي ديگر قطع شود بلكه زمينه اي حاصل شود كه براي همه فرزندان اين مرز و بوم با تاكيد بر خودكفايي اقتصادي ، اقتصادي مقاومتي نيز رشد يايد.   6.      توجه به زمينه هاي رشد اقتصاد مقاومتي :   رشد اقتصاد مقاومتي نيازمند شناسايي نقاط آسيب پذير در اقتصاد كشور و بازتعريف سياست هاي  نهادي اقتصادي است كه  نيازمند توجه به مولفه هاي كارآفريني ، ريسك پذيري و فضاي كسب و كار در كشور است كه  جهت الگوسازي در اقتصادامروز دنيا ضروري است . همچنين تدوين حوزه هاي اساسي اقتصاد پايدار وشناسايي راهبردهاي اقتصادي كشور در اين شرايط ضروري است .   خودكفاسازي كالاهاي استراتژيك  به رونق توليد در اين زمينه هاي خاص نيازمند است كه در قالب راهبردهاي كلان در سال جاري به آن توجه مي شود. اما افزايش حجم توليد در كنار توجه به كاهش وابستگي بودجه و درآمد نفت در اقتصاد كشور و توجه به رشد صندوق توسعه ملي در جهت نيازهاي كشور و استفاده مطلوب از امكانات و منابع كشور از جمله متخصصان و نخبگان  حوزه صنعت و اقتصاد از جمله زمينه هايي است كه مي بايست در اين حوزه به آن توجه كرد. با توجه به تاكيد خاص مقام معظم رهبري در اين زمينه ، بسترسازي فعاليت بنگاههاي اقتصادي و كاهش مصرف گرايي در مديريت بازار و اولويت بندي تخصيص ارز در جهت رشد اقتصاد مقاومتي و تسهيل توليد و تجارت نيز ضروري مي نمايد كه در همين مدت كوتاه ، متخصصان امر برآن تاكيد كرده اند.   7.      استفاده از از رویکرد های اقناعي : در پرداختن به اين مسئله ،رویکرد رسانه ملی مي بايست ترغيبي بوده و رسانه  با استفاده از تكنيك ها و رويكردهاي اقناعي زمينه حضور توليدكنندگان و سرمايه گذاران را در توليد محصولات خاص فراهم سازد. هرچند توليد كالاهاي ديگر نيازمند همين رويكرد است .   8.      پرهیز از سیاسی شدن موضوع: در برنامه های رسانه ملی نباید موضوع اقتصاد به عنوان مسأله ای  «سیاسی « که صرفاً دغدغه مسئولان نظام است، مطرح شود بلکه مناسب است که این مسأله به مثابه امری حياتي كه البته دغدغه مشترک مردم ، جامعه و نظام نیز می باشد، معرفی شود.   9.      اعطای تسهیلات رسانه ای: اتخاذ راهکارهای مناسب در رسانه ملی نظیر در نظر گرفتن تسهیلات ویژه جهت تبلیغات بازرگانی و ... معرفی و تبلیغ مراکز تولید محصولات خاص و  استراتژيك و منطبق با نيازهاي كشور  در ترویج موثر فرهنگ توليد خواهد بود.   10. توجه به نیازهای مخاطبان: در پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتي ، رسانه ملی باید سياست هاي كلان اقتصادي كشور را هم در نظر گيرد و در برنامه سازی های مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتي ، ضمن تعریف از نیازهای متنوع جامعه هدف و توجه خاص و متمایز به هریک از آنها، از منظر نیاز مخاطبان به مصلحت آنها بنگرد.   11. برنامه سازی براساس مدل های مشارکتی: در پرداختن به اين حوزه ، ایجاد مدل رسانه ای تعاملی و تقارنی و  تقویت همگرایی و پیوستگی در جامعه از این طریق، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر اساس این مدل، چگونگی برنامه سازی و همچنین ساختار برنامه ها با مشارکت مخاطبان و یا با نهادهای مربوطه مشخص خواهد شد.   12. ضرورت مشارکت فعال سایر نهادها: در عرصه تبليغ و ترویج فرهنگ مقاومت و توجه به اقتصاد مقاومتي ، سازمان صداوسیما تنها سازمان پیشرو در این زمينه نیست و تنها بخشی از فعالیت ها را می تواند به مثابه یک مجری برعهده گیرد. ضمن اینکه در انجام همین فعالیت ها نیز نیاز به همکاری و حمایت سایر نهادها و سازمانهای ذی ربط دارد.   13. تعیین دقیق خط مشی ها: در برنامه سازی در خصوص موضوع  اقتصاد مقاومتي ، «باید « و  «نباید «های محتوایی رسانه ملی باید تعریف شود و محدوده فعالیت و مسیرهايي كه براي  برنامه ساز شبهه دارد ، مي بايست بدون تناقض و ابهام معین و مشخص شود..   14. توسعه ارتباطات موثر علمي اقتصادي با اتکا به سياست هاي جامع كشور : برای اینکه رسانه ملی بتواند به شکلی صحیح در اين حوزه وارد شود و به گونه ای موثر عمل نماید، لازم است ارتباطات علمي و استراتژيك  در سطح کلان و خرد جامعه شکل گیرد و در این راستا رسانه ملی نیز با اتخاذ یک مدیریت فعال و جامع نگر، برنامه سازي پنج سال آینده را در نظر داشته و براساس آن ، سیاست ها و ضوابط محتوایی تولید و پخش برنامه ها را مشخص کند تا بتوان شاهد رشد اقتصاد مقاومتي در كشور بود.   15.  توجه به بسترهای اساسي اقتصاد مقاومتي : ر اقتصاد مقاومتي نيازمند آسيب شناسي اقتصاد كشور ، ديده باني فضاي اقتصادي داخلي ، واكنش سريع نظام اقتصادي در برابر حملات اقتصادي دشمن ، سرمايه گذاري اساسي دولت و حمايت همه جانبه مجلس دراين زمينه است كه نيازمند بسترسازي لازم براي رشد و توسعه حوزه اقتصاد است .    16. توجه به چالش های پرداختن به این موضوع: از جمله موانع و چالش های پیش روی رسانه در ترویج اقتصاد مقاومتي، دوگانگی موجود در نحوه پوشش رسانه اي است. از يك طرف همه حوزه هاي اقتصاد براي سرمايه گذاران مهم است كه مي بايست رسانه به آن بپردازد و از طرف ديگر ،حوزه هاي خاص توليد در رسانه ملي  بايستي  به آن توجه كند  که این امر از تأثیرگذاری پیام رسانه و باورپذیری آن نزد مخاطبان می کاهد.    

برچسب‌ها: اقتصاد مقاومتي, نقش رسانه ملي
[ شنبه چهاردهم بهمن 1391 ] [ 19:8 ] [ آقاي حسني ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آرشيو مطالب
امکانات وب